t. 67205028, 29104805 Bruņinieku iela 98, Rīga
Latvian  Russian  English  Deutsch 
Currency:

Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)

1   2   3   4   5   6    ...   22   next >>

INDESIT WIU 81
236,77eur
Indesit WITL 106 veïas mazgâjamâ maðîna, top-load, 5kg, 1000 apgr./min
314,45eur
ELECTROLUX EWT 10420W
387,59eur
INDESIT WIUE 10
323,56eur
INDESIT WIUL 103
295,10eur
632,31eur
87,50eur
88,98eur
41,29eur
259,40eur
234,49eur
341,05eur
187,60eur
158,29eur
380,83eur
WHIRLPOOL AWG 910 E
322,14eur
WHIRLPOOL AWO 431350
302,22eur

362,83eur

567,73eur
HELO 28
882,18eur
INDESIT WIL 125
283,72eur
INDESIT WIN 101 (EX)
246,73eur
INDESIT WISL 103
290,84eur
INDESIT WIDXL 126 EX
411,78eur
LG MB-4047C
74,56eur
584,39eur

795,38eur
58,39eur
Centrifūgas apgriezieni minūtē 1000 Veļas ietilpība, kg 5 Vadība Elektroniskā Mazgāšanas klase A Elektroenerģijas klase B
320,15eur
Centrifūgas apgriezieni minūtē 1200 Veļas ietilpība, kg 6 Vadība Elektroniskā Mazgāšanas klase A Elektroenerģijas klase A
354,30eur
Centrifūgas apgriezieni minūtē 1000 Veļas ietilpība, kg 5 Vadība Elektroniskā Mazgāšanas klase A Elektroenerģijas klase A
354,30eur
Centrifūgas apgriezieni minūtē 1000 Veļas ietilpība, kg 5 Vadība Elektroniskā Mazgāšanas klase A Elektroenerģijas klase A
341,49eur

250,00eur
Samsung P1043 GW veļas mazgājamā mašīna, A klase 5,5kg, 1000apgr./min
303,07eur
Samsung S1043 GW veļas mazgājamā mašīna,34cm, 5,5kg, 1000apgr./min
314,45eur
Samsung S1052 GWS veļas mazgājamā mašīna, 3,5kg, 1000apgr/min, 34cm
281,73eur
WHIRLPOOL AWO/D 1000EX
283,72eur
WHIRLPOOL AWG 308
278,03eur
Siemens WM 12 A 260 SK
444,51eur
Siemens WM 14 E 260 NN
440,24eur
531,74eur
493,45eur
505,06eur
Makita 8414DWFE
363,00eur
Makita HP1620 triecienurbjmasina
82,00eur
Makita 6270DWPLE
147,00eur
ELICA KREA LUX GFA ix 60
80,25eur
300,42eur
241,81eur
219,84eur
234,49eur
97,03eur
81,11eur
216,90eur
216,90eur
290,27eur
429,70eur
409,58eur
333,80eur
205,17eur
423,94eur
272,85eur
262,33eur
348,32eur
517,35eur
428,14eur
478,94eur
370,08eur
400,16eur
515,31eur
638,54eur
738,32eur
718,54eur
766,82eur
447,02eur
448,46eur
446,23eur
452,81eur
570,13eur
1580,81eur
1351,20eur
1351,20eur
Samsung WF 6450 S7
317,30eur
WHIRLPOOL AWG 400
319,29eur
WHIRLPOOL AWG 908 D
310,76eur
Beko WMN 6510 N
221,97eur
WMN 6508 K
216,28eur
Òèï çàãðóçêè: ôðîíòàëüíàÿ Áàê: ïîëèêàðáîíàò Ñêîðîñòü îòæèìà: 800 îáîðîòîâ/ìèí Êëàññ ñòèðêè: A Êëàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ: A Ðàñõîä âîäû çà öèêë: 59 ë
320,15eur
Çàäíèé íàãðåâ ñ êîíâåêöèåé - Ýëåêòðè÷åñêèé ãðèëü - Ýëåêòðè÷åñêèé ãðèëü ñ êîíâåêöèåé - Ðàçìîðàæèâàíèå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå
170,74eur
Íàãðåâ ñâåðõó è ñíèçó - Íàãðåâ ñâåðõó è ñíèçó ñ êîíâåêöèåé - Ýëåêòðè÷åñêèé ãðèëü - Ýëåêòðè÷åñêèé ãðèëü ñ êîíâåêöèåé - Ðàçìîðàæèâàíèå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå
273,19eur
Ðåæèìû ðàáîòû: âåðõíèé è íèæíèé íàãðåâ, âåðõíèé íàãðåâ, íèæíèé íàãðåâ, èíôðàêðàñíûé ãðèëü, áîëüøîé ãðèëü, îáúåìíûé òóðáîãðèëü, ïèööà, öèðêóëÿöèÿ ãîðÿ÷åãî âîçäóõà
351,45eur
HELO Hiidenkivi 20
2275,17eur

576,26eur

577,69eur
INDESIT WIU 102
266,65eur
FLZ-105S Ardo
320,15eur
476,45eur
460,63eur
355,58eur
AL-KO GPI 900/3 ûdens apgâdes sûknis
167,90eur

42,54eur
Celtniecîbas íerra Favorite Profi 100 Ltr. 110G
62,61eur
Optimix M 130 E
299,00eur
Optimix M 150 E betona maisîtâjs
343,00eur
Optimax M 190 E betona maisîtâjs
427,00eur
FL-147D ARDO

Vilnas programma; Priekšmazgāšana; Papildus skalošana; Ātrā mazgāšana; Lielā lūka

426,86eur
FLS-120L ARDO
387,02eur

1035,85eur
LG WD - 10160 S
295,10eur
LG F1406TDSA
941,09eur
LG WD - 14378TD
804,49eur
WMD-54500 BEKO
280,31eur
WMD-55080 BEKO
251,85eur
WMD-55100 BEKO
263,23eur
WN-6004NS BEKO
187,82eur
WMD-54500S BEKO
291,69eur
ARDO FLI-120LN
436,82eur
ARDO WDI-120LN
505,12eur
ARDO WDO-1253S
436,82eur
ARDO WDO-1485L
517,93eur

1   2   3   4   5   6    ...   22   next >>

www.e-kresli.lv Krēsli, auduma, ādas, apmeklētāju, bāra, virtuves, ofisa, krēslu remonts / Кресла, стулья, тканевые, кожаные, посетительские, барные, кухонные, офисные, ремонт кресел
           
Powered by WebAsyst Shop-Script - shopping cart software