t. 67205028, 29104805 Bruņinieku iela 98, Rīga
Latvian  Russian  English  Deutsch 
Currency:
Printer friendly version Printer friendly version

MPA-09ER

MPA-09ER ― Bruņinieku 98, Rīga - tel. 67205028, 29104805 - Krēsli , кресла , стулья. Datoru remonts, serviss. Veikals.
320,15eur
Galvenâ mobilâ kondicioniera BALLU priekðrocîba ir tâda, ka nav nepiecieðama to montâþa. Pietiekami ir uzstâdît kondicionieri nepiecieðamâ vietâ un apgâdât siltâ gaisa izeju atvçsinâtas telpas robeþâs. Priekð tam ir paredzçta speciâla gofrçta ðïûtene, kuras diametrs ir (120mm, garums 1500mm), kuru var çrti izvadît caur pusatvçrtu logu, furnitûru vai durvîm. Pçc nepiecieðamîbas ðâds kondicionieris ir pârvietojams no vienas vietas uz otru. Visiem mobiliem kondicionieriem BALLU ir pults DU. Gaisa plûsma m3/h 320 Iekðçja bloka izmçri mm 456x830x387 Svars kg iek./âr. 37 Atvçsinâðana+ apsilde+ ventilâcija+ sausinâðana Pults DU Elektroniskâ vadâmîba Divu âtrumu ventilâcija LED-displejs Vadâmas þalûzijas Elektriskais termostats 12 stundu taimeris uz ieslçgðanu/izslîgðanu Ietilpîga bâka kondensâta savâkðanai Mûsdienîgs dizains
  Dzesçðana Apsilde
Jauda 2.60 kW 2.00 kW
Telpas platîba 20.00 m2 20.00 m2
Patçrçjama jauda 0.00 kW/h 0.00 kW/h
Lietderîbas koeficients 0.00 0.00

Any questions?

Please use the following form to request information.

Jūsu vārds:

Email

Please specify your question about MPA-09ER:


Type the numbers you see in the picture below
code

www.e-kresli.lv Krēsli, auduma, ādas, apmeklētāju, bāra, virtuves, ofisa, krēslu remonts / Кресла, стулья, тканевые, кожаные, посетительские, барные, кухонные, офисные, ремонт кресел
           
Powered by WebAsyst Shop-Script - shopping cart software